Breaking News
Home / ข่าว / โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" / การลงพื้นที่ติดตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา

การลงพื้นที่ติดตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา

Check Also

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน หมู่บ้านรักษาศีล ๕ กรุงเทพมหานคร 1

วันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ วัดเรืองยศสุทธาราม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค ๗ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล …