Breaking News
Home / ข่าว / รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทางไปต่างประเทศ / รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑

รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑

รายชื่อ  คลิกที่นี่

หนังสือถึงอธิบดีกรมการกงสุล  คลิกที่นี่

VISA Submission Request Form

Check Also

รายชื่อพระภิกษุที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

หนังสือถึงอธิบดีกรมการกงสุล  คลิกที่นี่ รายชื่อพระภิกษุ  คลิกที่นี่