Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศราคากลาง / ราคากลางเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เช่าพื้นที่อินเทอร์เน็ตสำหรับเก็บข้อมูลระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ โดยวิธีตกลงราคา
centerprice

ราคากลางเช่าบริการอินเตอร์เน็ต เช่าพื้นที่อินเทอร์เน็ตสำหรับเก็บข้อมูลระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ โดยวิธีตกลงราคา

pb0

Download เอกสาร  คลิกที่นี่

Check Also

centerprice

ราคากลางจ้างจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เนื่องในงานวันอาสาฬหบูชา ปี 2560

Related