Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศราคากลาง / ราคากลางซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น16-31 ม.ค.2561

ราคากลางซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น16-31 ม.ค.2561

คลิกที่นี่ เพื่อดูราคากลาง

Check Also

ประกาศราคากลางจ้างเหมาให้บริการนำคณะพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนาไปศึกษาดูงานสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ราคากลาง คลิกที่นี่