Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศราคากลาง / ราคากลางจ้างพิมพ์ประกาศนียบัตรบาลี พ.ศ.2561

ราคากลางจ้างพิมพ์ประกาศนียบัตรบาลี พ.ศ.2561

คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศราคากลางจ้างเหมาให้บริการนำคณะพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนาไปศึกษาดูงานสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ราคากลาง คลิกที่นี่