Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศราคากลาง / ราคากลางจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

ราคากลางจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

screenshot_20170124-142542

Check Also

ประกาศราคากลางจ้างเหมาให้บริการนำคณะพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนาไปศึกษาดูงานสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ราคากลาง คลิกที่นี่