Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศราคากลาง / ประกาศราคากลางจัดทำแผ่นพับและโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา ประจำปี 2561

ประกาศราคากลางจัดทำแผ่นพับและโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา ประจำปี 2561

คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศ

Check Also

ประกาศราคากลางจ้างเหมาให้บริการนำคณะพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนาไปศึกษาดูงานสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ราคากลาง คลิกที่นี่