Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศราคากลาง / ราคากลางซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน (Floor ceiling Type) โดยวิธีตกลงราคา

ราคากลางซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน (Floor ceiling Type) โดยวิธีตกลงราคา

ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน

Download เอกสาร คลิกที่นี่

Check Also

ราคากลางจ้างทำระบบเสียงตามสาย

คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศราคากลาง