Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศราคากลาง / ราคากลางจ้างเหมาคนขับรถประจำรถยนต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย โดยวิธีตกลงราคา

ราคากลางจ้างเหมาคนขับรถประจำรถยนต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย โดยวิธีตกลงราคา

จ้างเหมาคนขับรถประจำรถยนต์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย

Download เอกสาร คลิกที่นี่

Check Also

ราคากลางน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1-5 ก.พ.2561