Breaking News
Home / ข่าว / ประกาศราคากลาง / ราคากลางจ้างการจ้างงาน จ้างเหมาบริการจัดสถานที่และจัดพิธี กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559 โดยวิธีตกลงราคา 
centerprice

ราคากลางจ้างการจ้างงาน จ้างเหมาบริการจัดสถานที่และจัดพิธี กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2559 โดยวิธีตกลงราคา 

 pb0

Download  เอกสาร คลิกที่นี่

Check Also

centerprice

ราคากลางจ้างจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เนื่องในงานวันอาสาฬหบูชา ปี 2560

Related