Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / คำสั่ง / ประกาศ / ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 142/2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศฯ เรื่อง การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ของพนักงานศาสนการ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๓)

ประกาศฯ เรื่อง การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ของพนักงานศาสนการ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๓) คลิกที่นี่