Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / คำสั่ง / ประกาศ / ประกาศรายชื่อพนักงานศาสนการและลูกจ้างประจำ ศบก. ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก

ประกาศรายชื่อพนักงานศาสนการและลูกจ้างประจำ ศบก. ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิ๊กที่นี้

Check Also

ประกาศฯ เรื่องการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานศาสนการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)

ประกาศฯ เรื่องการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนพนักงานศาสนการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) คลิกที่นี่