Breaking News
Home / ข่าว / คำสั่ง / ประกาศ / การแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน

การแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน

การแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คลิกที่นี่