Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวสำนักพุทธ / แจ้งความจำนงจองที่พักค้างแรม

แจ้งความจำนงจองที่พักค้างแรม

ขอให้เจ้าหน้าที่ที่จะเข้าอบรมเว็บไซต์  รุ่นที่ ๑ วันที่  ๒๔ - ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๒  และรุ่นที่ ๒ วันที่  ๒๙ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม   ๒๕๕๒  แจ้งความจำนงในการให้ศูนย์ฯ  จองที่พักค้างแรม  เพื่อความสะดวกในการจัดรถรับส่ง  ด่วน

Check Also

พศ.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นพร้อมปรับโครงสร้าง

ผอ.พศ.  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมกันดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น  พร้อมปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานฯ  ใหม่ (รวมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)  ซึ่งขณะนี้  คณะกรรมการ  ได้ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง  ณ  ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยคณะกรรมการจะรายงานความคืบหน้าให้เพื่อนข้าราชการได้ทราบเป็นระยะ