Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวสำนักพุทธ / แจ้งความจำนงจองที่พักค้างแรม

แจ้งความจำนงจองที่พักค้างแรม

ขอให้เจ้าหน้าที่ที่จะเข้าอบรมเว็บไซต์  รุ่นที่ ๑ วันที่  ๒๔ - ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๒  และรุ่นที่ ๒ วันที่  ๒๙ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม   ๒๕๕๒  แจ้งความจำนงในการให้ศูนย์ฯ  จองที่พักค้างแรม  เพื่อความสะดวกในการจัดรถรับส่ง  ด่วน

Check Also

แผนที่เส้นทางการเดินทางมามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เดิม) ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

แผนที่เส้นทางการเดินทางมามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เดิม) ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ …