Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวภูมิภาค / พศจ.ร้อยเอ็ดจัดแถลงข่าว สวดมนต์ข้ามปีทำความดีรับปีใหม่ ๒๕๕๙ ๑,๑๐๑ วัด จังหวัดร้อยเอ็ด”

พศจ.ร้อยเอ็ดจัดแถลงข่าว สวดมนต์ข้ามปีทำความดีรับปีใหม่ ๒๕๕๙ ๑,๑๐๑ วัด จังหวัดร้อยเอ็ด”

วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๙ น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

นายชัยมงคล ศรีทองแดง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะกรรมการโครงการ “สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีรับปีใหม่ ๒๕๕๙ ๑,๑๐๑ วัด จังหวัดร้อยเอ็ด” และขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ สื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมประชุม หลังจากการประชุม 
นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด แถลงข่าวเรื่องการจัดโครงการ “สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีรับปีใหม่ ๒๕๕๙ ๑,๑๐๑ วัด จังหวัดร้อยเอ็ด” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง เช้าวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
๑. เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

๒. เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง โดยการร่วมกันสมาทานศีล สวดมนต์ และเจริญจิตภาวนา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจะเป็นมงคลชีวิตแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม

๓. เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัว ได้ทำกิจกรรมที่เป็นมงคลชีวิตร่วมกัน

๔. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติไทย

๕. สร้างกระแสการสวดมนต์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย เป็นพื้นฐานในการสร้างความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ของคนทั่วทั้งแผ่นดิน

ทั้งนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะเชิญชวนพี่น้องข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทุกหมู่เหล่า ไปร่วมพิธีทำวัตร สวดมนต์เย็น ถือศีล ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรม-เทศนา ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ที่วัดเป้าหมายหลัก จำนวน ๑,๑๐๑ วัด และวัดทุกวัดในจังหวัดร้อยเอ็ด หรือที่วัดใกล้บ้าน ในเช้าวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

{AG}/20151215{/AG}

Check Also

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดร้อยเอ็ด มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ร่วมประกอบพิธีตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก …