Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถาเนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถาเนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น. จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับองค์ที่ 20  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระอุโบสถวัดบึงพระลานชัย  พระอารามหลวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระปริยัติธีรวงศ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด(ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายสฤษดิ์ วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

ในการนี้ นายชัยมงคล ศรีทองแดง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการในสังกัดปฏิบัติพิธีการจนแล้วเสร็จ

Check Also

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๙๔ รูป ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน ตามมติมหาเถรสมาคม  …