Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีกวนข้าวทิพย์

วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีกวนข้าวทิพย์

วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๙ น. วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) ซึ่งทางวัดพนัญเชิงวรวิหาร ได้จัดให้มีพิธีกวนข้าวทิพย์สืบเนื่องมาในปีนี้เป็นปีที่ ๑๔ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์  พระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ ผู้วาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้จะได้ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา โดยอาราธนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนร่วมปรุงข้าวทิพย์ให้แล้วเสร็จในวันรุ่งขึ้น และหลังจากอัญเชิญข้าวทิพย์ไปถวายแด่องค์พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) และถวายพระภิกษุ-สามเณร แล้วจะแจกจ่ายให้กับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมากราบนมัสการหลวงพ่อโต เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว พร้อมนี้ทางวัดพนัญเชิงวรวิหารได้จัดให้มีการถือบวชปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วย ซึ่งการจัดพิธีดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ชมรมและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

Check Also

ผอ.พศจ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมเดินประชาสัมพันธ์ แต่งไทย (เคาะประตู) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๑

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ผู้แทนศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมเดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี …