Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / รอง.ผอ.พศ. ตรวจสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ B-NET จังหวัดร้อยเอ็ด

รอง.ผอ.พศ. ตรวจสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ B-NET จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด บุคลากรในสังกัด ร่วมตรวจสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ B-NET ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณสุวรรณสรานุกิจ ประธานกลุ่ม ๑๐ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ ๑๐ เป็นประธานเปิดการทดสอบ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (Buddhism National Educational Test : B-NET)
คือ การทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวิชาวินัย

วัตถุประสงค์ของการสอบ B-NET
1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวิชาวินัย
2. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา
3. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ
4. เพื่อนำผลการสอบไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา
5. เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น

"มีวินัย ใฝ่สุจริต มีความคิด จิตอาสา น้อมนำพาหลักพอเพียง พร้อมข้างเคียงในหลักธรรม"
///////////////////////////////////

ข่าว/ภาพ : ยิ่งยศ ยวนยี พศจ.ร้อยเอ็ด

Check Also

จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับคณะสงฆ์ จัดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ (๘ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๕.๔๕ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด …