Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวภูมิภาค / รมต. ตรวจเยี่ยมวัดในพื้นที่จังหวัดลำปาง

รมต. ตรวจเยี่ยมวัดในพื้นที่จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดินทางไปตรวจเยี่ยมวัดทุ่งบ่อแป้นสามัคคีธรรม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีพระปลัดมงคล สิริภทฺทเมธี เจ้าอาวาสวัดให้การต้อนรับและนำชมภายในบริเวณวัด

วัดทุ่งบ่อแป้นได้เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ - อัมพาตมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ แรกเริ่มใช้โรงครัวของวัดเป็นสถานบำบัดฟื้นฟูฯ มีผู้ป่วยวันละ ๒ คน พอปลายปี ๒๕๓๙ ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นวันละ ๑๐ - ๒๐ คน ทำให้สถานที่โรงครัวนั้นคับแคบไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น จึงมีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาเห็นความจำเป็นในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ได้บริจาคปัจจัยเพื่อซื้อที่ดินประมาณ ๑๔ ไร่ เพื่อจัดสร้างเป็นอาคารผู้ป่วย รองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีอาคารทั้งหมด ๑๓ อาคาร สามารถรองรับผู้ป่วยได้วันละ ๗๐ คน แยกเป็นประเภทผู้ป่วยที่มาพักพร้อมญาติประมาณ ๔๐ คน และประเภทไป - กลับ ประมาณ ๓๐ คน

ปัจจุบันศูนย์ฟื้นฟูฯ ได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วไป ซึ่งทราบจากการบอกเล่าปากต่อปากถึงการบำบัดฟื้นฟูฯ แล้วประสบผลสำเร็จ ทำให้ได้รับความไว้วางใจเป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงานหลายแห่ง เช่น หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข เป็นที่ศึกษาดูงานของ นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และหลักสูตรต่างๆ ทางด้านสุขภาพ หน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ อีกมากมายทั้งในและต่างประเทศ

ในส่วนการสนับสนุนของทางหน่วยงานด้านสาธารณสุขภายในจังหวัดลำปาง ศูนย์ฟื้นฟูฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ให้หน่วยงานในสังกัดมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อดูแลในเรื่องการทำกายภาพบำบัด และฟื้นฟูอย่างถูกวิธี ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งเจ้าหน้าที่แผนกกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางมาอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฟื้นฟูฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และทางศูนย์ฟื้นฟูฯ ก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพที่โรงพยาบาลลำปาง ได้รับการสนับสนุนพยาบาลจิตอาสา ทั้งของโรงพยาบาลลำปาง และโรงพยาบาลห้างฉัตร มาช่วยเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยเพื่อให้การบริการได้มาตรฐาน ตามหลักวิชาชีพมากขึ้น

จากนั้นเวลา ๑๕.๐๐ น. เดินทางไปที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง โดยได้กราบนมัสการ พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ก่อนเดินชมบริเวณวัด

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีเนื้อที่ ๕๑ ไร่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา เป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงามมีอายุนับพันปี เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๑๙๗๙ เป็นเวลานานถึง ๕๗๕ ปี

วัดนี้ได้ชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้า มีตำนานกล่าวว่า นางสุชาดา ได้พบแก้วมรกตในแตงโม (หมากเต้า) และนำมาถวายพระเถระรูปนั้นจึงจ้างช่างให้นำมรกตนั้นไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูปซึ่งก็คือ “พระแก้วดอนเต้า” ซึ่งต่อมาได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวงจวบจนปัจจุบัน

วัดพระแก้วดอนเต้า เป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุดอนเต้า ซึ่งเป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่ บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า มณฑปศิลปะพม่า ลักษณะงดงาม ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ และวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งมีอายุเก่าแก่ พอๆ กับการสร้างวัดนี้ นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติล้านนา และวิหารพระเจ้าทองทิพย์ โดยได้รับประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยกรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๒ ตอนที่ ๗๕ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ มีการประกาศรวมวัดพระแก้วดอนเต้า และวัดสุชาดาราม เข้าเป็นวัดเดียวกัน ชื่อ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก พระเทพศาสนาภิบาล …