Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวภูมิภาค / พศจ.อยุธยาร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ

พศจ.อยุธยาร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ

 วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล ๕) ระยะที่ ๓ ณ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี จำนวน 700 รูป/คน

Check Also

การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก พระเทพศาสนาภิบาล …