Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / พศจ.ลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดโบราณสถานเพนียดคล้องช้าง เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๐

พศจ.ลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดโบราณสถานเพนียดคล้องช้าง เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริพร เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ น.ส.อัจฉรา ปั้นมูล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นางรัชนีย์ รัตนวงศ์ปาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายอารุณ แก้วสาริกา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดโบราณสถาน เพนียดคล้องช้าง เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ตามโครงการบำรุงรักษาโบราณสถานเพนียดคล้องช้าง เพื่ออนุรักษ์ บำรุงรักษาโบราณสถานภายในจังหวัดลพบุรีให้มีคุณค่าทางอารยธรรมสืบไป ให้ชาวจังหวัดลพบุรีได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของมรดกไทยและร่วมใจ หวงแหนและอนุรักษ์ไว้ให้สืบทอดถึงอนุชนรุ่นหลัง  จัดโดยสำนักศิลปากรที่ ๔ จังหวัดลพบุรี  โดยมี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ สำหรับโบราณสถานเพนียดคล้องช้าง นั้น ตั้งอยู่ในบริเวณค่ายพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี มีสภาพเป็นเนินดินที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม ยังไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับศักราชเมื่อแรกสร้างชัดเจนนัก แต่พบบันทึกการเดินทางของชาวต่างชาติที่เดินเข้ามายังเมืองลพบุรี ได้กล่าวถึงสถานที่แห่งนี้เป็นครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตั้งแต่เมื่อราวปี พ.ศ.๒๒๑๖ ดังนั้นเพนียดคล้องช้างจึงน่าจะถูกสร้างขึ้นก่อนช่วงเวลาดังกล่าวหรือก่อนพุทธสตวรรษที่ ๒๓ สอดคล้องพระราชนิยมของสมเด็จพระนารายณ์ ในการล่าสัตว์และการคล้องช้างซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของโบราณสถานแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ทางทิศตะวันตกของเนินดินบริเวณเพนียดคล้องช้าง ยังมีโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง คือ ประตูเพนียด ซึ่งเป็นประตูเมืองโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. ๒๒๐๘-๒๒๐๙ โดยเป็นประตูเมืองเพียง ๑ ใน ๒ แห่ง(ประตูและประตูเพนียด) ที่ยังเหลือหลักฐานถึงปัจจุบัน

Check Also

พศจ.ลพบุรี จัดกิจกรรมผู้ว่าฯ พาสวดมนต์ เสริมสิริมงคล ในวันปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมผู้ว่าฯ พาสวดมนต์  เสริมสิริมงคล ในวันปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี …