Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / พศจ.ร้อยเอ็ดอบรแกนนำเยาวชนปฏิบัติธรรมฯ
dsc03559_0

พศจ.ร้อยเอ็ดอบรแกนนำเยาวชนปฏิบัติธรรมฯ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมแกนนำเยาวชนปฏิบัติธรรมปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต โดยหลักเบญจศีล ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ของโรงเรียนต่างๆภายในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสาเกตนคร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการครั้งนี้ 440 คน

Check Also

30909

พศจ.ลพบุรี ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดลพบุรี ตามมติมหาเถรสมาคม ณ วัดพุน้อย ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดลพบุรี ตามมติมหาเถรสมาคมระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ – เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล …