Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / พศจ.ร้อยเอ็ดอบรแกนนำเยาวชนปฏิบัติธรรมฯ

พศจ.ร้อยเอ็ดอบรแกนนำเยาวชนปฏิบัติธรรมฯ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมแกนนำเยาวชนปฏิบัติธรรมปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต โดยหลักเบญจศีล ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ของโรงเรียนต่างๆภายในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสาเกตนคร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการครั้งนี้ 440 คน

Check Also

ผอ.พศจ.ลพบุรี ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก อำเภอเมืองลพบุรี และอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวงประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก อำเภอเมืองลพบุรี ณ สนามสอบโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย และสนามสอบโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ อำเภอท่าวุ้ง ณ สนามสอบโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร …