Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / จังหวัดลพบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

จังหวัดลพบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. พระภาวนาสมณคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีประมาณ ๑,๐๐๐ คน

ในการนี้ นางศิริพร เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี และข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

Check Also

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๙๔ รูป ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน ตามมติมหาเถรสมาคม  …