Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  มีการถือบวชปฏิบัติธรรม การทำบุญตักบาตร แสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดที่เป็นศูนย์กลางระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และวัดทุกวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยูธยา  และในวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการและพนักงานศาสนการในสังกัด ดำเนินการจัดพิธีเวียนเทียน ณ วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด (วัดพนัญเชิงวรวิหาร) มีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยูธยา เป็นประธานฝ่ายส่งฆ์  ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และศูนย์กลางระดับจังหวัด ธรรมยุต (วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร) มีพระเดชพระคุณพระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งในการจัดพิธีเวียนเทียนในศูนย์กลางระดับจังหวัดทั้ง ๒ แห่ง มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

Check Also

โครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน ประชาชนและข้าราชการ เพื่อความมั่นคงของชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ และโรงเรียนราชินีทิศ๒ วันศุกร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธงชัย พลพวก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด …