Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมการโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมการโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามมติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหานิกายและธรรมยุต ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา และเพื่อให้การจัดโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาและชี้แจงแนวทางในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ และมอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมฝ่ายสงฆ์ และนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมฝ่ายฆราวาส มีพระสังฆาธิการและหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม 80 รูป/คน

Check Also

คณะกรรมการตรวจติดตามฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”  ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ในฐานะรองประธานคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองมานฉันท์ฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ …