Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่่่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร
img_7904

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่่่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับทราบข่าวสารและผลกระทบในความเป็นอยู่ของคณะสงฆ์และฆราวาสจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  จึงมีความประสงค์ที่จะลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการนำของพระเดชพระคุณพระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา พระครูเกษมพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโตนดเตี้ย เจ้าคณะอำเภออุทัย  พระครูสิริชัยมงคล ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา นำคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ณ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมตตาเป็นประธานส่งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคจำนวน ๑,๐๐๐ ชุด เพื่อให้คณะกรรมการฯ นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ โดยการประสานแนวทางการช่วยเหลือกับคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร  และได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เมตตามารับมอบและนำคณะลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคให้กับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน ๑,๐๐๐ ครัวเรือน

Check Also

1

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ

 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการออกเยี่ยมสัญจรและถวายความรู้เสริมสร้างศักยภาพเจ้าอาวาสวัด  ไวยาวัจกรและกรรมการวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ และเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ ———————————————————————————————————————————-                 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ …