Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวภูมิภาค / คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมพระสังฆาธิการฯ

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมพระสังฆาธิการฯ

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ภายในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา

โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต เจ้าคณะภาค ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ แก่พระสังฆาธิการ นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมถวายการต้อนรับ และพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคม  ที่กำหนดให้เจ้าคณะภาคร่วมกับเจ้าคณะจังหวัด จัดประชุมเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ปีละ ๑ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พระสังฆาธิการได้ทราบนโยบายและแนวทางในการบริหารงานของคณะสงฆ์ ภาค ๒ ได้รับทราบองค์ความรู้ใหม่ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่องานคณะสงฆ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ก่อให้เกิดความสามัคคีของพระสังฆาธิการ  โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าอาวาส จำนวน ๔๘๑ รูป ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส จำนวน ๑๒ รูป รองเจ้าอาวาส จำนวน ๒ รูป และผู้ช่วยเจ้าอาวาส จำนวน ๑๘๖ รูป รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๖๘๑ รูป

Check Also

การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก พระเทพศาสนาภิบาล …