Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ

 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ

จัดโครงการออกเยี่ยมสัญจรและถวายความรู้เสริมสร้างศักยภาพเจ้าอาวาสวัด  ไวยาวัจกรและกรรมการวัด

ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ และเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการออกเยี่ยมสัญจรและถวายความรู้เสริมสร้างศักยภาพเจ้าอาวาสวัด ไวยาวัจกรและกรรมการวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ และเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ  ณ วัดศูนย์กลางอำเภอทุกอำเภอใน ๗ อำเภอ ระหว่างวันที่ ๑๙ กรกฎาคม - วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  กลุ่มเป้าหมาย คือ วัดทุกวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ทุกอำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญ  จำนวน ๓๕๙ วัด  ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาสวัด ไวยาวัจกรและกรรมการวัด จำนวน ๑,๐๐๐ รูป/คน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการถวายความรู้ในระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ และการบริหารจัดการทรัพย์สินวัด การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายวัด การบริการจัดการและการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามบทบาทอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และเพื่อประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาสวัด ไวยาวัจกร และกรรมการวัด ให้มีขวัญกำลังใจ มีความสามัคคีปรองดองร่วมกันขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ เชิงคุณภาพ และช่วยเหลือกันในการจัดการแก้ไขปัญหา และการดำเนินงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา ให้สามารถพัฒนาในทุกๆด้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถจรรโลงพระพุทธศาสนาได้ต่อไป

 

ซึ่งในการจัดประชุมตามโครงการฯ ครั้งนี้ ได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระราชปรีชาญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน ให้ขวัญกำลังใจแก่คณะสงฆ์ ไวยาวัจกรและกรรมการวัด  คณะวิทยากรจากคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดยพระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ และ

นายสำราญ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนกงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  นางชลันธร เทียนชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ  นายวีระชัย  ประสาร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  บรรยายถวายความรู้  และนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมประชุมกับคณะสงฆ์ ไวยาวัจกรและกรรมการวัด กล่าวถึงนโยบายแนวทางในการทำงานในจังหวัดอำนาจเจริญที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์และวัด  ผลการดำเนินการ ได้รับความเมตตาและความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาสวัด ไวยาวัจกรและกรรมการวัด ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์เสร็จเรียบร้อยด้วยดี อันจะสามารถทำให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจการคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความเข้าใจเป็นอย่างดียิ่งขึ้น

 

ภาพและข่าวโดย @ นางชลันธร  เทียนชัย  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

                          สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

                          โทร/โทรสาร ๐-๔๕๕๒-๓๑๓๑-๓๒   e-mail : acr@onab.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

Check Also

พศจ.นครสวรรค์ร่วม กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บำรุงรักษาต้นไม้และทำปุ๋ยหมัก บริเวณศาลากลางจังหวัด

วันที่16 พฤษภาคม 2561) เวลา 14.30 นาฬิกา นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บำรุงรักษาต้นไม้บริเวณศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ และกิจกรรมทำปุ๋ยหมัก โดยกิจกรรมประกอบด้วย …