Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ / สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายประสงค์ จักรคำ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ข้าราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๐๐ คน ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร นางพรเพ็ญ กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ โดยสังเขป ดังนี้ ๑. ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๖๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ “การสร้างความเป็นเลิศในการบริการประชาชน” ระบุว่า การพัฒนางานบริการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบ เน้นการบริการเชิงรุกที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐและประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ ๒. ตามมาตรา ๗ วรรค ๑ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กล่าวว่า ส่วนราชการใดที่มีกฎหมายกำหนดให้การกระทำใดจะต้องได้รับอนุญาต ส่วนราชการนั้นจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ และจะกำหนดให้ยื่นคำขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคำขอด้วยตนเองก็ได้ ดังนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงเห็นควรให้มีการเสริมสร้างความเข้าใจในด้านการให้บริการแก่บุคลากร และได้กำหนดให้มีการจัดดำเนินโครงการฯ นี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการให้บริการของบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนงานของคู่มือสำหรับประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อการสนองงานคณะสงฆ์ และการให้บริการประชาชน ๓. เพื่อให้บุคลากรได้เสริมสร้างทักษะและวิธีการรับมือต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ในการให้บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ๔. เพื่อให้บุคลากรนำทักษะ วิธีการ แนวคิดและความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานให้บริการและคู่มือสำหรับประชาชน ณ หน่วยงานที่ตนเองสังกัด กิจกรรมภายในโครงการฯ ประกอบด้วย ๑. การบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างการให้บริการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลากหลายหน่วยงาน ๒. การบรรยาย หัวข้อ “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” โดย วิทยากรจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๓. กิจกรรมพัฒนากระบวนงานการให้บริการ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี ผ่าน Web Online ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กรมบัญชีกลาง เขตสามเสน กรุงเทพมหานคร นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …