Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ / ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายสักการะพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายสักการะพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายสักการะพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กุฏิพระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายมุทิตาสักการะพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๗๙ ปี ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)

 

ชาติภูมิ

เดิมชื่อ วิเชียร นามสกุล เรืองขจร เกิดวันอาทิตย์ ที่ ๗ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๔๘๐ ปีฉลู

ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๒ บ้านบางพลับ ตำบลบางพลับ  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

บรรพชา

๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ณ วัดดงตาล ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมี พระครูอุภัยภาดารักษ์ วัดสองพี่น้อง เป็นพระอุปัชฌาย์

 

อุปสมบท

๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ

โดยมี พระธีรสารมุนี วัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ เป็นพระอุปัชฌาย์

 

วิทยฐานะ

พ.ศ. ๒๔๙๒ จบประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดท่าจัด

อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้นักธรรมเอก สำนักเรียนวัดปากน้ำ

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ

พ.ศ. ๒๕๑๖ สอบได้ ป.ธ. ๙ สำนักเรียนวัดปากน้ำ

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ

พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาบาลี จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

การปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ

พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นพระอุปัชฌาย์ประเภทวิสามัญ

พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๘ เป็นรองเจ้าคณะภาค ๗

พ.ศ. ๒๕๓๘-ปัจจุบัน เป็นเจ้าคณะภาค ๗

 

 

 

งานการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง

พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง

พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นอาจารย์สอนบาลีประจำสำนักเรียนวัดปากน้ำ

พ.ศ. ๒๕๑๑-ปัจจุบัน เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดปากน้ำ

พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกรรมการออกข้อสอบ ยกร่าง ตรวจร่างเฉลย

ข้อสอบประโยคบาลีสนามหลวง

พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นผู้อำนวยการตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ภาค ๗

พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๖ เป็นอาจารย์สอนบาลีประโยค ป.ธ.๗ ประจำโรงเรียน พระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ วัดสามพระยา

พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นอาจารย์สอนบาลีประโยค ป.ธ.๙ ประจำโรงเรียนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ วัดสามพระยา

พ.ศ. ๒๕๓๘-ปัจจุบัน เป็นรองแม่กองบาลีสนามหลวง

พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นผู้อำนวยการจัดอบรมบาลีก่อนสอบภาค ๗

พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้งโครงการส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีเพื่อดำรงพุทธศาสน์ คณะสงฆ์ภาค ๗

 

ตำแน่งปัจจุบัน

- รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง

- อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดปากน้ำ

- หัวหน้าสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูต

- หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๔

- เจ้าคณะภาค ๗

- รองแม่กองบาลีสนามหลวง

- กรรมการมหาเถรสมาคม

- เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

 

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเมธีวราภรณ์

พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับพระราชทานเลื่อนตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช  ที่ พระราชปริยัติกวี

พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ  ที่ พระเทพสุธี

พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับพระราชทานเลื่อนตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี

พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง

ชั้นหิรัณยบัฏ ที่ พระวิสุทธิวงศาจารย์ ญาณทัศนวิกรม   พรหมจริยาธิมุต วิสุทธิธรรมานุจารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ…..

เหตุผลความจำเป็นในการตราพรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....  คลิกที่นี่ ผลกระทบในการตราพรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....  คลิกที่นี่ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  คลิกที่นี่