Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ติดตามผล หมู่บ้านศีล๕ คุณภาพ จังหวัดสมุทรปราการ

ติดตามผล หมู่บ้านศีล๕ คุณภาพ จังหวัดสมุทรปราการ

วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของจังหวัดสมุทรปราการ ณ วัดสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร เจ้าคณะภาค ๑๓ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ได้รับมอบหมายจากพระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค ๗ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตรวจเยี่ยมประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน และนิสิตนักเรียน นักศึกษา ร่วมถวายการต้อนรับ ในส่วนของโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของจังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๗๒,๒๘๔ คน คิดเป็น ๖๐.๓๗ % จากจำนวนประชากรทั้งหมด ๑,๒๗๙,๓๑๐ คน จากนั้นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เยี่ยมชมนิทรรศการหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ศีล5 ,การแสดงนักเรียน “ตำนานบ้านสาวกล้า”,กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า โอทอป และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/ข่าว

Check Also

สมเด็จพระสังฆราช ประทานผ้าไตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานผ้าไตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช …