Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พศจ.บึงกาฬรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่เบิกจ่ายได้เป็นอันดับ ๒ ระดับ ดีมาก เบิกจ่าย ได้ร้อยละ ๙๘.๙๔

พศจ.บึงกาฬรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่เบิกจ่ายได้เป็นอันดับ ๒ ระดับ ดีมาก เบิกจ่าย ได้ร้อยละ ๙๘.๙๔

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุมกรมการจังหวัดบึงกาฬ  และได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานในจังหวัดบึงกาฬ ที่ทำการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ผ่านระบบ GFMIS ประจำปี ๒๕๖๑ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ เบิกจ่ายได้เป็นอันดับ ๒ ระดับ ดีมาก เบิกจ่าย ได้ร้อยละ ๙๘.๙๔ ซึ่งได้รับโล่และใบประกาศดังกล่าว

Check Also

แบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “สุวรรณปฐมเจดีย์” ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ สำหรับฆราวาส/บุคคล/หน่วยงาน คลิกที่นี่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "สุวรรณปฐมเจดีย์" คลิกที่นี่