Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม

ลำดับ ชื่อ ไฟล์
         1 ร่าง พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....        คลิกที่นี่
        2 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....         คลิกที่นี่
       3 หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)         คลิกที่นี่
       4 ผลกระทบในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....         คลิกที่นี่

Check Also

สมเด็จพระสังฆราช ประทานผ้าไตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานผ้าไตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช …