Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม

ลำดับ ชื่อ ไฟล์
         1 ร่าง พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....        คลิกที่นี่
        2 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....         คลิกที่นี่
       3 หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)         คลิกที่นี่
       4 ผลกระทบในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....         คลิกที่นี่

Check Also

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ …