Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / (English) พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาครู หลักสูตร STEM Education โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๒

(English) พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาครู หลักสูตร STEM Education โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๒

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ จัดโครงการอบรมพัฒนาครู หลักสูตร STEM Education โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล ตำบลหมากเข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ปฏิบัติราชการแทน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาครู หลักสูตร STEM Education โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๒ พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมี พระโสภณพุทธิธาดา ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๘ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ร่วมเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา ๕ นาที
จากนั้น นางพรเพ็ญ กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการอบรมฯโดยสังเขป ดังนี้ "การปฏิรูปการเรียนรู้ ๖ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แนวทางการปฏิรูปหลักสูตร STEM Education ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการศึกษาทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (สะเต็มศึกษา) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตราฐาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนสามารถเรียนรู้การนำไปใช้ และฝึกการคิดเพื่อแก้ปัญหาด้วยกระบวนการใหม่ๆ" สำหรับการจัดโครงการฯ ดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครู และนักวิชาการศาสนศึกษาประจำกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๗, ๘ และ ๑๔(โรงเรียนสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัย) จำนวนทั้งสิ้น ๑๘๑ รูป/คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านเอกสารจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และได้รับเกียรติจาก รศ. ธีรวัฒน์ ประกอบผล คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
ในการนี้ พระครูถาวรรัตนานุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖, พระครูปริยัติวีราภรณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๙, พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตโต ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ และนายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย ร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมฯดังกล่าว

ภาพ/ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

อายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม …