Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พศ.ขอระงับการให้บริการระบบ Call Center ชั่วคราว

พศ.ขอระงับการให้บริการระบบ Call Center ชั่วคราว

ด้วยขณะนี้หมายเลขโทรศัพท์ Call Center (0 2441 6400 กด 2) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

ในการนี้ หากท่านใดมีความประสงค์จะร้องเรียน สอบถาม แจ้งข้อมูลต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนา โทรศัพท์ / โทรสาร  0 2441 4547 ศูนย์ข้อมูลข่าวของทางราชการ โทรศัพท์  0 2441 0087

http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=131

Check Also

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระกรุณาให้พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสุวพันธุ์ …