Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง เลขานุการกรม กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากการบริหารองค์การในยุคปัจจุบันได้ให้ความสนใจและเอาใจใส่ในการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ และมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลายสำนักเลขานุการกรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาระงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจสนองงานคณะสงฆ์และพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา เพื่อให้การนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน และการนำเสนอองค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาสู่ช่องทางสื่อที่เป็นสากล ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา แก่บุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยรองรับระบบราชการ 4.0
๒. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการทำงานของโปรแกรมที่ใช้ในการสนองงาน
คณะสงฆ์
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกทักษะ และสามารถนําความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้พัฒนาคุณภาพของงานเชื่อมโยงในการบริการประชาชน
โดยมีการอบรมในเรื่องการใช้งานระบบ e-office จากบริษัท ดีโซลูชั่น จำกัด การพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Joomla/Wordpress และการออกแบบ กราฟิก ดีไซน์ เบื้องต้น โดยนายสิทธิศักดิ์ จุฑาวิตต์จรัส บริษัท ดาต้ากริต จำกัด และการใช้ระบบแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ประยุกต์ใช้กับภารกิจสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยผศ.ดร.สรรเพชญ ขื้อนิธิไพศาล

ภาพ/ ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้บรรยายพิเศษถวายความรู้แด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการอบรมพระสังฆาธิการ

วันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้บรรยายพิเศษถวายความรู้แด่พระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการอบรมพระสังฆาธิการ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสใหม่ รุ่นที่ ๒๔ ของเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัย อำเภอพุทธมณฑล …