Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการอบรมพัฒนาครู หลักสูตร STEM Education โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๓

โครงการอบรมพัฒนาครู หลักสูตร STEM Education โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๓

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กองพุทธศาสนศึกษา ร่วมกับ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ จัดโครงการอบรมพัฒนาครู หลักสูตร STEM Education โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชวัชราภรณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาครู หลักสูตร STEM Education โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๓ โดยมีนางพรเพ็ญ กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการอบรมฯโดยสังเขป ดังนี้ “การปฏิรูปการเรียนรู้ ๖ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยใช้แนวทางการปฏิรูปหลักสูตร STEM Education ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการศึกษาทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (สะเต็มศึกษา) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนสามารถเรียนรู้การนำไปใช้ และฝึกการคิดเพื่อแก้ปัญหาด้วยกระบวนการใหม่ๆ” สำหรับการจัดโครงการฯ ดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครู และนักวิชาการศาสนศึกษาประจำกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๑๒, ๑๓ และ ๑๔ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๖ รูป/คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านเอกสารจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ธีรวัฒน์ ประกอบผล อาจารย์สอนคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้”

ในการนี้ พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑, พระครูกิตติรัตนานุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔, พระครูถาวรรัตนานุกิจ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖, พระครูสิริวินัยบรรหาร เลขานุการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๒, พระครูปริยัติปัญญาธร เลขานุการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๒, นายบุญเรือง แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก, นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์, และนายอัครชัย ได้ผลธัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมฯดังกล่าว

และในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๕.๐๐ น. พระครูกิตติรัตนานุกูล ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๔ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๖ รูป/คน และปิดโครงการอบรมพัฒนาครู หลักสูตร STEM Education โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๓ ณ ห้องประชุมวังธารา โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ภาพ/ข่าว : วัชรพงษ์ บุญพระ
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ มหาเถรสมาคม สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงวัฒนธรรม โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา …