Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการอบรมปฏิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โครงการอบรมปฏิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกับ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โดยเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมดังกล่าว โดยมีนายประสงค์ จักรคำ ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ดังนี้ “สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ยึดมั่นในความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมฯ ให้กับข้าราชการในสังกัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างสัมฤทธิ์ผล และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ๘๐ คน โดยมีนายชยพล พงษ์สีดา ที่ปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้นำปฏิบัติธรรมตลอดทั้ง ๕ วัน“

และในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระเทพศาสนาภิบาล เมตตาเป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วัชรพงษ์ บุญพระ ภาพ/ข่าว

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

ผลการตัดสินรางวัลโครงการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศ