Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะอนุรักษ์ภาษาไทย ครั้งที่ ๒ ภายใต้คำนิยามว่า “คัดไทย ใฝ่ธรรม”

โครงการส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะอนุรักษ์ภาษาไทย ครั้งที่ ๒ ภายใต้คำนิยามว่า “คัดไทย ใฝ่ธรรม”

วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวง ประธานในพิธี พระราชบัณฑิต หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กราบเรียนถวายรายงาน ในการนี้ นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้แทนนักเรียนเข้ารับโล่รางวัลและทุนการศึกษา ถวายสักการะ ข้าราชการ ครู และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีรับโล่รางวัลและทุนการศึกษาโครงการส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะอนุรักษ์ภาษาไทย ครั้งที่ ๒ ภายใต้คำนิยามว่า “คัดไทย ใฝ่ธรรม” ตามที่ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดโครงการส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะผ่านการสอบคัดลายมือภาษาไทย ที่วัดเสมียนนารี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ซึ่งมีโรงเรียน/สถานศึกษา จำนวน ๓๙๗ โรงเรียน / สถานศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมสอบ รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๗ คน เพิ่มขึ้นจากครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๘๒ คน
ณ พระวิหาร วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณอาคารลานจอดรถ …