Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่ พระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่ พระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่ พระสังฆาธิการทุกระดับ คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๕ น. นายวีระ ดาวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางณภัค เทียนชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และข้าราชการ พศจ.อำนาจเจริญ จัดโครงการประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่ พระสังฆาธิการทุกระดับ คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ(มหานิกายและธรรมยุต) ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วัดบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ พระเทพวิสุทธิโมลี รักษาการเจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการฯ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวรายงานโครงการฯ โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระราชธรรมสารสุธี รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ และพระเถรานุเถระร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พระราชปรีชาญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานปิดโครงการฯ ในครั้งนี้
นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า ในนามของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งมหานิกายและธรรมยุต และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ตระหนักเห็นความสำคัญ และความจำเป็นของสภาพปัญหาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อการปกครองคณะสงฆ์ และวัดซึ่งเป็นองค์กรหลักในการปกครองและการดำเนินกิจการของคณะสงฆ์และพระศาสนา รวมทั้งกฎหมายคณะสงฆ์บัญญัติให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล และให้เจ้าอาวาสรักษาการเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นผู้แทนวัดในกิจการทั่วไป อีกทั้งเป็นผู้ปกครองวัด และมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จึงเป็นผู้มีความสำคัญต่อความเสื่อม และความเจริญของพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ โดยที่ เจ้าอาวาสรักษาการเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการ มีข้อจำกัดด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ สุขภาพ และความเมตตาในบางวัด จึงอาจต้องได้รับการอุปถัมภ์คุ้มครอง โดยให้ได้รับการถวายความรู้ เพื่อให้ได้รับทราบ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในภารกิจทั้ง ๖ ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ ให้สามารถปฏิบัติตามพระธรรมวินัย จารีตประเพณี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติและประกาศของมหาเถรสมาคมได้อย่างถูกต้อง ทั้งจะได้นำความรู้จากเรื่องต่างๆ ตลอดทั้งเทคนิควิธีการบริหารและการจัดการวัด ที่ได้รับการถวายความรู้ นำไปประยุกต์ปรับใช้ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และสถานการณ์บ้านเมืองได้ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดย เป้าหมายของการประชุม เพื่อให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำองค์ความรู้มาต่อยอด ขยายผลในการบริหารจัดการในบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ เพื่อให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับ สามารถปฏิบัติหน้าที่ดำเนินงานกิจการคณะสงฆ์ทั้ง ๖ ด้านดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความเข็มแข็งต่อศาสนาและทางพุทธศาสนา และเพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา การดำเนินตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราโชบาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมสืบไป รวมทั้งเพื่อให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสนอปัญหาและแสวงหาแนวทางแก้ไขและการป้องกันปัญหาร่วมกัน ในการจัดประชุมสัมมนาถวายความรู้ฯ ครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับ ทั้งมหานิกายและธรรมยุต จำนวน ๔๑๕ รูป และบุคลากรทางพระพุทธศาสนา/ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๕ คน รวมทั้งสิ้น ๔๔๐ รูป/คน การดำเนินการจัดโครงการฯ บรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ สำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Check Also

พิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการฯ ระดับเจ้าคณะตำบล — ที่ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๕.๓๐น. พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร แด่พระสังฆาธิการที่ร่วมโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการทั่วประเทศ  ระดับเจ้าคณะตำบล   รุ่นที่ ๒๓ …