Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แม่กองบาลีสนามหลวง ให้กำลังใจตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ครั้งแรก วันที่ ๓

แม่กองบาลีสนามหลวง ให้กำลังใจตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ครั้งแรก วันที่ ๓

                วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง และนายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพระภิกษุ - สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ครั้งแรก ชั้นประโยค ป.ธ.๘ จำนวน ๖๖๘ รูป และชั้นประโยค ป.ธ.๙ จำนวน ๔๐๗ รูป ณ สนามสอบวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อมฺพรมหาเถร) เสด็จทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ …