Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แม่กองบาลีสนามหลวง เปิดอบรมบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ หลักสูตรการอ่านเขียนภาษาบาลีเบื้องต้น

แม่กองบาลีสนามหลวง เปิดอบรมบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ หลักสูตรการอ่านเขียนภาษาบาลีเบื้องต้น

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานสงฆ์ เปิดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ หลักสูตรการอ่านเขียนภาษาบาลีเบื้องต้น นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เห็นความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุน ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความรู้ความเข้าใจในภาษาบาลี สามารถอ่านออกเขียนได้ถูกต้อง ตามหลักไวยากรณ์ และถ่ายทอดความรู้ไปสู่บุคคลอื่นได้อย่างชัดเจน จึงได้จัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ หลักสูตรการอ่านเขียนภาษาบาลีเบื้องต้นขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด จำนวน ๒๐๐ คน

จากนั้น ช่วงบ่าย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มาบรรยายให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรม ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายหลักการอ่านและเขียนภาษาบาลี ๑ และ ๒ โดยนาวาอากาศโท สุภาวิต ธรรมสิทธิรุจน์ อนุศาสนาจารย์กองทัพอากาศ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

 

Check Also

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา

วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ในงวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน …