Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อายุวัฒนมงคลครบ ๙๙ ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถระ ป.ธ.๙)

อายุวัฒนมงคลครบ ๙๙ ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถระ ป.ธ.๙)

นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายมุทิตาสักการะ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถระ ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม และ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ อายุวัฒนมงคลครบ ๙๙ ปี

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถระ ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม และ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ลำดับสมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค

พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ “พระอริยเมธี”

พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชกวี นรสีหพจนปิลันธน์ คันถธุรบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม รามวาสี”

พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ “พระเทพปัญญามุนี ตรีปิฎกบัณฑิต ศาสนกิจธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”

พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ “พระธรรมบัณฑิต วิจิตรปฏิภาณสุโกศล วิมลคัมภีรญาณ นิเทศกาจารย์วิภูสิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”

พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ในราชทินนามที่ “พระอุดมญาณโมลี สีลาจารวราภรณ์ สาทรหิตานุหิตวิมล โสภณธรรโมวาทานุสาสนี ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”

พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ในราชทินนามที่ “สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ จาตุรงคประธานวิสุต พุทธพจนมธุรธรรมวาที ตรีปิฎกปริยัติโกศล วิมลศีลาจารวัตร พุทธบริษัทปสาทกร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี” นับเป็นรูปที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงงานโรงเรียนวัดนาราบวิทยา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนวัดนาราบวิทยา ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน …