Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อายุวัฒนมงคลครบ ๙๙ ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถระ ป.ธ.๙)
wnb_7372

อายุวัฒนมงคลครบ ๙๙ ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถระ ป.ธ.๙)

นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายมุทิตาสักการะ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถระ ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม และ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ อายุวัฒนมงคลครบ ๙๙ ปี

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรมหาเถระ ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม และ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ลำดับสมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค

พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ “พระอริยเมธี”

พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชกวี นรสีหพจนปิลันธน์ คันถธุรบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม รามวาสี”

พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ “พระเทพปัญญามุนี ตรีปิฎกบัณฑิต ศาสนกิจธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”

พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ “พระธรรมบัณฑิต วิจิตรปฏิภาณสุโกศล วิมลคัมภีรญาณ นิเทศกาจารย์วิภูสิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”

พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ในราชทินนามที่ “พระอุดมญาณโมลี สีลาจารวราภรณ์ สาทรหิตานุหิตวิมล โสภณธรรโมวาทานุสาสนี ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี”

พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ ในราชทินนามที่ “สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ จาตุรงคประธานวิสุต พุทธพจนมธุรธรรมวาที ตรีปิฎกปริยัติโกศล วิมลศีลาจารวัตร พุทธบริษัทปสาทกร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี” นับเป็นรูปที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

s__182280205

เปิดโครงการอบรมพัฒนายกระดับคุณภาพครู บุคลากร และผู้เรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ …