Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อายุบวรศรีลังกา  พศ.นำเจ้าคณะปกครองสงฆ์ศึกษาดูงานศรีลังกา

อายุบวรศรีลังกา  พศ.นำเจ้าคณะปกครองสงฆ์ศึกษาดูงานศรีลังกา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำเจ้าคณะปกครองสงฆ์ พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา ศึกษาดูงานและสักการะศาสนสถาน จำนวน ๑๒๕ รูป/คน ระหว่างวันที่ ๑-๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
ออกเดินทางจากแคนดี้ สู่เมืองโคลัมโบเข้าชมวัดเกลานียามหาวิหาร หรือ วัดกลัยาณีวิหาร วัดแห่งนี้มีความสำคัญต่อชาวพุทธศรีลังกา เพราะเชื่อว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่เป็นสาวกอีก ๕๐๐ รูป เคยเสด็จมาวัดแห่งนี้ในวันวิสาขบูชาตามคำเชิญของเจ้าผู้ครองแคว้น เป็นพญานาคนามว่า มณีอัคขิกะ ปัจจุบัน มีพระเจดีย์ทรงระฆังคว่ำสีขาวผุดผ่องขนาดมหึมา ซึ่งชาวพุทธศรีลังกาเชื่อว่าเป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระแท่นบัลลังค์ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับ เมื่อคราวมาโปรดพณานาคมณีอัคขิกะและบริวาร จากนั้นเดินทางไปยังวัดคงคาราม นมัสการพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกา ทาด้วยสีเหลืองสดงดงามยิ่งนัก และนมัสการพระพุทธรูปที่วางเรียงราย ลดหลั่นทั้งหมด ๙ ชั้น ที่คนไทยนำมาถวาย ต่อจากนั้นเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / รายงาน

 

Check Also

แบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ สำหรับฆราวาส/บุคคล/หน่วยงาน คลิกที่นี่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "พระปฐมเจดีย์ทอง" คลิกที่นี่