Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัด ทำบุญ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง โดยได้มีการมอบตราสัญลักษณ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ให้แก่ นายกรัฐมนตรี พร้อมเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ “พิธีรับหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์” และร่วมชมกิจกรรมธนาคารความดี “ความดีสัมผัสได้” ในวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ บริเวณตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในวันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ในปีนี้ ตรงกับวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป และเพื่อเป็นการสืบสานการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณี ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน ให้มีความสงบสุข และทำให้สังคมน่าอยู่
ในการนี้คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม ได้มีมติให้วัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เนื่องในโอกาสมหามงคลในปีนี้
โดยมีกิจกรรมการมอบตราสัญลักษณ์สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ การนี้ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบตราสัญลักษณ์ให้แก่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมนำชมนิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ และนิทรรศการ “พิธีรับหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์” ซึ่งนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำเสนอการจัดพิธีรับหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ให้แก่รัฐบาลไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมธนาคารความดี “ความดีสัมผัสได้” นำเสนอโดย พระครูสุจิณกัลยาณธรรม เจ้าอาวาสวัดศรีเมืองมูล ร่วมกับผู้นำในท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง ธนาคารความดี ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งในชุมชนที่ผู้คนขาดการมีส่วนร่วม และขาดจิตสาธารณะ โดยมุ่งเน้นให้คนในชุมชนตั้งมั่นทำความดี เพี่อนำมาแลกข้าวของเครื่องใช้ ทำให้ปัจจุบัน ชาวบ้านที่นี่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล พุทธานุสสรณียสถานของพุทธศาสนิกชนของชาวไทย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.onab.go.th หรือสอบถามโทร ๐ ๒๔๔๑ ๗๙๖๕-๖
#วันมาฆบูชา
19 กุมภาพันธ์ 2562
ขออนุโมทนาบุญ สาธุ????????????
#มาฆบูชา๒๕๖๒ #วันมาฆบูชา
#พระพุทธศาสนา #ศาสนา
#สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether
#Like #Share #สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ #ธรรมดีได้ดีesylife

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

 

Check Also

พิธีเปิดโครงการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรวมใจให้โลหิต ทำความดีเพื่อแผ่นดิน

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรวมใจให้โลหิต ทำความดีเพื่อแผ่นดิน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและบุคคลทั่วไป รวม ๑๒๐ …