Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการศึกษาในด้านการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการศึกษาในด้านการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระยะที่ ๓ : รุ่นที่ ๕ และ ๖ เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบการศึกษา ในด้านการเรียนการสอน ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดนายโรง บรรยายในหัวข้อ “ภาวะผู้นำของพระผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมไทยแลนด์ ๔.๐ สู่การประยุกต์รูปแบบบวรทั้ง ๓ สถาบัน” และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณาจารย์โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง บรรยายในหัวข้อ “ผู้นำยุคดิจิทัล และการบริหารสถานศึกษาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐”, “รูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมยอดคนดีศรีนายโรงเพื่อพัฒนาคุณลักษณะสุจริตของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง”, “การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร” และ “การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่สากลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จากนั้นเป็นการนำชมการเรียนการสอนตามห้องเรียนหมวดวิชาต่างๆ

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในวิชาต่างๆยกเว้นวิชาภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ รวมถึงกิจกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอน และสอนโดยครูชาวต่างประเทศและครูไทยที่มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ เป็นโรงเรียนแบบอย่างที่ได้รับรางวัลพระราชทานของกรมสามัญศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๒๔, ๒๕๓๔ และ พ.ศ. ๒๕๔๔ เข้าร่วมโครงการมาตรฐานสากล (The International Scool Project :ISSP) เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียงและเป็นโรงเรียนสุจริต

การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระยะที่ ๓ (รุ่นที่ ๕ - ๖) ระหว่างวันที่ ๒ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จัดขึ้น ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รวมระยะเวลา ๗ วัน มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน ๑๐๔ รูป ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการบริหาร จัดการ พัฒนาและบูรณาการสถานศึกษา ให้มีความเจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๗๙ ให้มีความสำคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ แต่สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมหลายประการที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ เช่น ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารแบบก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เป็นต้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของไทย ดังนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริมกรจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จังจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีอุดมการณ์ มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ โครงการครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ กำหนดจัดอบรมเป็น ๔ ระยะ ระยะละ ๒ รุ่น รวมจำนวน ๘ รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ ๑.เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๒.เพื่อฝึกทักษะการบริหารการศึกษา วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียน ๓.เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาไปปรับใช้ในการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ภาพ/ข่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Check Also

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เรื่อง การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เรื่อง การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม    คลิกที่นี่