Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑล

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ พุทธมณฑล

เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๓๐ น. ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระราชญาณกวี วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ สำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ด้วยการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนาข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการเริ่มต้นปีใหม่ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑

- ส่วนกลาง ให้พุทธมณฑล เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม ร่วมกับวัดนำร่องจำนวน ๑๑ วัด

ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๑.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๒.วัดไตรมิตรวิทยาราม ๓.วัดเทพศิรินทราวาส

๔.วัดพิชยญาติการาม ๕.วัดประยุรวงศาวาส ๖.วัดสามพระยา ๗.วัดยานนาวา ๘.วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

๙.วัดคลองเตยใน ๑๐.วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ และ ๑๑.วัดสระเกศ

-ส่วนภูมิภาค ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมกับ คณะสงฆ์และส่วนราชการในจังหวัด

กำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

โดยกำหนดจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม

-ในต่างประเทศ ให้คณะสงฆ์ไทย หรือคณะพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศจัดกิจกรรมสวดมนต์

และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและช่วงเวลา

วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ของแต่ละประเทศ

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานสวดมนต์ข้ามปี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รายงานจำนวนวัดประชาชนเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๑ จำนวนวัด สำนักสงฆ์ สำนักปฏิบัติธรรม จำนวน ๔๐,๐๑๘ วัด จำนวนพระสงฆ์ สามเณร จำนวน ๓๔๓,๗๐๘ รูป จำนวนประชาชน ๒๒,๕๘๘,๔๐๐ คน รวมยอดทั้งสิ้น ๒๒,๙๓๒,๑๐๘ รูป/คน ข้อมูลเวลา ๒๓.๔๕ น. และได้เตรียมโปสการ์ด คำอำนวยพรปีใหม่ ของสมเด็จพระสังฆราช พร้อมหนังสือสวดมนต์ มอบให้ผู้มาร่วมกิจกรรมที่พุทธมณฑล

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕) ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ …