Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการศึกษาดูงานและสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการศึกษาดูงานและสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดโครงการศึกษาดูงานและสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นพระภิกษุ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานพระพุทธศาสนา จำนวน ๓๐๐ รูป/คน แบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๑๕๐ รูป/คน รุ่นที่ ๑ เดินทางระหว่างวันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ และรุ่นที่ ๒ เดินทางระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประกอบด้วย
- ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เมื่อครั้งพุทธกาล พระนางสิริมหามายา ได้เดินทางจากกรุงกบิลพัสดุ์ บ้านพระสวามี (ปัจจุบันอยู่ในอินเดีย) ไปยังกรุงเทวัตทหะ บ้านของพระราชบิดา (ปัจจุบันอยู่ในเนปาล) ระหว่างทางได้เกิดเจ็บครรภ์ และมีพระประสูติกาลเจ้าชายสิทธัตถะ ปัจจุบัน ลุมพินีวัน ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐
- พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ ณ เมืองคยา สาธารณรัฐอินเดีย ถือเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงใช้ความวิริยะอุตสาหะแสวงหาโมกขธรรมอยู่เป็นเวลา ๖ ปี จึงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในวันรุ่งขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือวันวิสาขบูชา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี ปัจจุบัน พุทธคยา ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕
- สารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา ณ เมืองพาราณสี สาธารณรัฐอินเดีย สารนาถ หรือ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แปลว่า ป่าอันเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อ เป็นสถานที่ประชุมตกลงของเหล่าฤาษีที่มาบำเพ็ญตบะและโยคะ ภายในอาณาบริเวณมี ธรรมเมกขสถูป เป็นพุทธสถานขนาดใหญ่ เป็นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตรงกับวันเพ็ญ เดือน ๘ เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์บังเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก คือมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบบริบูรณ์
- สาลวโนทยาน สถานที่ดับขันธปรินิพพาน ณ เมืองกุสินารา สาธารณรัฐอินเดีย สาลวโนทยาน แปลว่า ป่าไม้สาละ พระพุทธองค์ทรงปรินิพพาน ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันเพ็ญวิสาขะ ณ ใต้ต้นสาละคู่ที่ออกดอกสะพรั่งนอกฤดูกาลเป็นพุทธบูชา
พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย - เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา กล่าวว่า อินเดียเป็นประเทศเดียวในโลก ที่พุทธศาสนิกชนจะต้องเดินทางไปเพื่อศึกษาเรียนรู้ ยิ่งผู้นำทางศาสนา ครูสอนศาสนา นักบริหารกิจการศาสนา ผู้บริหารราชการบ้านเมืองทุกหมู่เหล่า และผู้นับถือพระพุทธศาสนา ที่มีกำลังศรัทธาจะต้องไปพบไปเห็นด้วยอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจของตนให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักที่พระพุทธเจ้าทรงให้ความไว้วางพระทัยและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในฐานะพระบรมศาสดา หลังจากพระองค์ปรินิพพานแล้วนั่นคือ พระธรรมกับพระวินัย จะถูกฉายอย่างแจ่มชัดให้เราผู้เดินทางเห็นว่า ทำไมพระพุทธเจ้าจึงโปรดประทานให้พระธรรมกับพระวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์ ในความห่วงใยที่พระพุทธองค์ทรงพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ ก็คือ การประทานหลักแห่งอุดมสถาน คือสถานที่สมบูรณ์ที่สุด เราสามารถที่จะนำมาเป็นหลักแห่งชีวิตได้ สิ่งนั้นคือ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล สถานที่พระพุทธเจ้าทรง ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ๔ สถานที่นี้ เป็น ๔ หลักที่นำไปเป็นคู่มือและเครื่องมือการพัฒนาตน คนและงาน ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/ข่าว

Check Also

พศ.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กองพุทธศาสนศึกษา โดยพระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายศาสนศึกษาของมหาเถรสมาคม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านการศึกษา มีนายณรงค์ ทรงอารมณ์ …