Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมใจให้โลหิต…ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมใจให้โลหิต…ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกลุ่มป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ ศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมใจให้โลหิต...ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”ครั้งที่ ๑ การจัดโครงการบริจาคโลหิตฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งยังเป็นการปลูกและปลุกจิตสำนึกปรับฐานความคิดเสริมสร้างการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ร่วมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน โครงการ “สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมใจให้โลหิต...ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”จะมีการบริจาคเลือดอีกครั้งในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

อายุวัฒนมงคลครบ ๗๘ ปี พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วันศุกร์ที่ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ก่อนเริ่มการประชุมมหาเถรสมาคม …