Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สารจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนื่องในวันครู พ.ศ.๒๕๖๐

Check Also

ประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง จุดที่ ๗ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์ เลขานุการกรม ร่วมการประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง จุดที่ …